Buscar

Cultura Valenciana

¿Per qué s’escriu ALCOY en valencià i no Alcoi?

Transcrit de "Pomell de Valencianitat" de Josep Boronat Gisbert, 1987 Ben poquius anys fa, vaig començar a vore el nom del meu poble, ALCOY, escrit d'una manera extrany: li havien canviat la lletra Y, posant-li una I. Vaig procurar informar-me,... Seguir leyendo →

La dolça llengua valenciana i el Tractat de Corbeil

Per Pere A. Martínez i Lloret (Valéncia Hui, 05/06/2008) La dolça Llengua Valenciana està composta majorment pel conjunt de parles de tots els pobles que passaren pels territoris del nostre Regne de Valéncia, abans de la conquista del rei En... Seguir leyendo →

Normes d’El Puig o “Normes ortografiques de l’Idioma Valencià”

Firmantes de las Normas del 32 las abandonaron, como son los significativos casos del P. Fullana o el Centro de Cultura Valenciana, y se dedicaron a buscar unas nuevas, más acordes con la realidad de la Lengua Valenciana. Las Normas... Seguir leyendo →

QUAN VINGUÉ JOAN BATISTE BASSET. PART I

Per Antoni Atienza En 1705 es desencadenaren uns fets rellevants per a l´història valenciana. Aquells acontenyiments encara colpegen les nostres conciencies, i patim les seues conseqüències. Perque, ara fa doscents anys, la guerra de Successió al tro de les Espanyes... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu artícul

Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern (DHIVAM) de Ricart García Moya:     ­ artícul: cultisme valenciá derivat del lletí "articulus". "plenaria in artículo mortis e sien absolts" (A. C. Aragó. Bula Lleó X, valenciá y lletí, 1514) "artícul" (Escrig: Dicc.... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu “Chicotet”

"... de mamar al chicotet" (Ballester: Ramellet, 1667, p. 17) "tan chicotet" (BNM, Ms. 14326, Eixarop de llarga vida, c. 1865) "com asó es tan chicotet" (Escalante: Barraca en lo Cabanyal, 1872) "siga gran o chicotet" (Breva, Vicent: Ilusions d'un... Seguir leyendo →

“¿Qué “ciencia”, puede destruir un milenio de cultura y lengua?”

Lengua valenciana: Teoría Catalanista Por Vicente L. Simó Santonja (Valéncia Hui, 13/05/2008) Se trate de una teoría rupturista, puesto que la lengua valenciana sería el resultado y consecuencia de la "llegada de la lengua catalana" a tierras valencianas en los... Seguir leyendo →

¿Saps quí eren els maulets i quí els botiflers?

La batalla d'Almansa s'inserta dins de la Guerra de Successio, en la que els dos aspirants a la corona d'Espanya -l'Archiduc Cales i Felip d'Anjou- lluitaren per a ser el monarca dels territoris espanyols. Els regnes de l'antiga Corona d'Arago,... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu “Chocolate”

"no cualla be el chocolate" (El Mole, 1840, p. 90) "preninse... chocolate" (El Trull, 19 de febrer de 1841) "de chocolate de a sou" (Baldoví: El virgo de Visanteta, 1845, p. 19) "pendre chocolate y beure vi" (Un pillo y... Seguir leyendo →

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑